سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

منش نشناسم از توقف ری

مر مرا لیک می شناسد ویآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - منش نشناسم از توقف ری

lka kakhsl hc j,rt vd

lv lvh gd; ld akhsn ,d

تعداد ابیات منتشر شده : 510165