سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

دوختم بررخش ز مهر نظر

نظری پرسش اندر آن مضمرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - دوختم بررخش ز مهر نظر

n,ojl fvvoa c liv kzv

kzvd \vsa hknv Hk lqlv

تعداد ابیات منتشر شده : 510165