سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

مطلبم را ز فرط هوش گرفت

کفت نرمک: « سنائی » اینت شگفتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - مطلبم را ز فرط هوش گرفت

lxgfl vh c tvx i,a 'vtj

;tj kvl;: « skhئd » hdkj a'tj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165