سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

گفتی آنک به خاطرم افتاد

آنچه این لحظه رفته بود از یادآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - گفتی آنک به خاطرم افتاد

'tjd Hk; fi ohxvl htjhn

Hk]i hdk gpzi vtji f,n hc dhn

تعداد ابیات منتشر شده : 510165