سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

درکنارش گرفتم از سر مهر

بوسه دادم بسی بر آن سر و چهرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - درکنارش گرفتم از سر مهر

nv;khva 'vtjl hc sv liv

f,si nhnl fsd fv Hk sv , ]iv

تعداد ابیات منتشر شده : 510165