سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

بنشستیم در برابر هم

هر دو تن شادمان ز منظر هم



آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - بنشستیم در برابر هم

fkasjdl nv fvhfv il

iv n, jk ahnlhk c lkzv il

تعداد ابیات منتشر شده : 510165