سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

داستان های من بیاد آورد

وز ری و کار ملک صحبت کردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - داستان های من بیاد آورد

nhsjhk ihd lk fdhn H,vn

,c vd , ;hv lg; wpfj ;vn

تعداد ابیات منتشر شده : 510165