سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

در سیاست موافقش دیدم

نیز بر خویش عاشقش دیدمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - در سیاست موافقش دیدم

nv sdhsj l,htra ndnl

kdc fv o,da uhara ndnl

تعداد ابیات منتشر شده : 510165