سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

همه از خاطرم گریخته اند

بس که زهرم به کام ریخته اندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - همه از خاطرم گریخته اند

ili hc ohxvl 'vdoji hkn

fs ;i civl fi ;hl vdoji hkn

تعداد ابیات منتشر شده : 510165