سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

همه از خاطرم گریخته اند

بس که زهرم به کام ریخته اند



آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - همه از خاطرم گریخته اند

ili hc ohxvl 'vdoji hkn

fs ;i civl fi ;hl vdoji hkn

تعداد ابیات منتشر شده : 510165