سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

ظلم مالک، جور ارباب

زارع از غم گشته بی تابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - ظلم مالک، جور ارباب

zgl lhg;، [,v hvfhf

chvu hc yl 'aji fd jhf

تعداد ابیات منتشر شده : 510165