سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
منوچهری

آهو با شیر کی تواند کوشید

جوگک با باز کی تواند پریدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

منوچهری - آهو با شیر کی تواند کوشید

Hi, fh adv ;d j,hkn ;,adn

[,'; fh fhc ;d j,hkn \vdnتعداد ابیات منتشر شده : 292199