سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
منوچهری

زده به بزم تو رامشگران به دولت تو

گهی چکاوک و گه راهوی و گهی قالوسآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

منوچهری - زده به بزم تو رامشگران به دولت تو

cni fi fcl j, vhla'vhk fi n,gj j,

'id ];h,; , 'i vhi,d , 'id rhg,sتعداد ابیات منتشر شده : 292199