سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
منوچهری

درع بش، آتش جبین، گنبد سرین و آتش کتف

مشک دم، عنبر خوی و شمشاد موی و سر و یال



آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

منوچهری - درع بش، آتش جبین، گنبد سرین و آتش کتف

nvu fa، Hja [fdk، 'kfn svdk , Hja ;jt

la; nl، ukfv o,d , alahn l,d , sv , dhg



تعداد ابیات منتشر شده : 292199