سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
منوچهری

گر ندانی ز زاغور بلبل

بنگرش گاه نغمه و غلغلآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

منوچهری - گر ندانی ز زاغور بلبل

'v knhkd c chy,v fgfg

fk'va 'hi kyli , ygyg


 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی تک بیتی های صائب تبریزی با معنی در صائب تبریزی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی معنی شهر که دوران فلک بسیار بودست در سعدی
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • جستجوی صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 292199