سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
منوچهری

آرغده بر ثنای تو جان منست از آنک

پروردهٔ مکارم اخلاق تو منمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

منوچهری - آرغده بر ثنای تو جان منست از آنک

Hvyni fv ekhd j, [hk lksj hc Hk;

\v,vniٔ l;hvl hoghr j, lkl


 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی تک بیتی های صائب تبریزی با معنی در صائب تبریزی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی معنی شهر که دوران فلک بسیار بودست در سعدی
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • جستجوی صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 292184