سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
منوچهری

چو رستم گشت در کوشش، چو حاتم گشت در بخشش

چو لقمان گشت در حکمت، چو سلمان گشت در عرفانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

منوچهری - چو رستم گشت در کوشش، چو حاتم گشت در بخشش

], vsjl 'aj nv ;,aa، ], phjl 'aj nv foaa

], grlhk 'aj nv p;lj، ], sglhk 'aj nv uvthk


 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی تک بیتی های صائب تبریزی با معنی در صائب تبریزی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی معنی شهر که دوران فلک بسیار بودست در سعدی
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • جستجوی صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 292184