سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
منوچهری

مهرهٔ ناچخ بکوبد مهره های گردنان

نشتر ناوک بکاود عرقهای سهمگینآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

منوچهری - مهرهٔ ناچخ بکوبد مهره های گردنان

liviٔ kh]o f;,fn livi ihd 'vnkhk

kajv kh,; f;h,n uvrihd sil'dk


 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی تک بیتی های صائب تبریزی با معنی در صائب تبریزی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی معنی شهر که دوران فلک بسیار بودست در سعدی
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • جستجوی صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 292184