سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
منوچهری

نوآیین مطربان داریم و بربطهای گوینده

مساعد ساقیان داریم و ساعدهای چون فلهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

منوچهری - نوآیین مطربان داریم و بربطهای گوینده

k,Hddk lxvfhk nhvdl , fvfxihd ',dkni

lshun shrdhk nhvdl , shunihd ],k tgi


 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی تک بیتی های صائب تبریزی با معنی در صائب تبریزی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی معنی شهر که دوران فلک بسیار بودست در سعدی
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • جستجوی صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 292184