سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
منوچهری

عجب دلتنگ و غمخوارم، ز حد بگذشت تیمارم

تو گویی در جگر دارم دو صد یاسیج گرگانیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

منوچهری - عجب دلتنگ و غمخوارم، ز حد بگذشت تیمارم

u[f ngjk' , ylo,hvl، c pn f'baj jdlhvl

j, ',dd nv ['v nhvl n, wn dhsd[ 'v'hkd


 • جستجوی اسب در فایز
 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی تک بیتی های صائب تبریزی با معنی در صائب تبریزی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی معنی شهر که دوران فلک بسیار بودست در سعدی
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 292184