سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
منوچهری

ز کین تو غمناک گردد عدو

ز داشاب تو شاد گردد ولیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

منوچهری - ز کین تو غمناک گردد عدو

c ;dk j, ylkh; 'vnn un,

c nhahf j, ahn 'vnn ,gd


 • جستجوی اسب در فایز
 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی تک بیتی های صائب تبریزی با معنی در صائب تبریزی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی معنی شهر که دوران فلک بسیار بودست در سعدی
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 292184