سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
منوچهری

هر کجا باغی بود آنجا بود آواز مرغ

هر کجا مرغی بود آنجا بود تیر سفینآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

منوچهری - هر کجا باغی بود آنجا بود آواز مرغ

iv ;[h fhyd f,n Hk[h f,n H,hc lvy

iv ;[h lvyd f,n Hk[h f,n jdv stdk


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287586