سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
منوچهری

من به فضل از تو فزونم، تو به مال از من فزون

بهترست از مال فضل و بهتر از دنیاست دینآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

منوچهری - من به فضل از تو فزونم، تو به مال از من فزون

lk fi tqg hc j, tc,kl، j, fi lhg hc lk tc,k

fijvsj hc lhg tqg , fijv hc nkdhsj ndk


 • جستجوی جمشید در همه ی آثار
 • جستجوی میدان در فردوسی
 • جستجوی دوست در همه ی آثار
 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی میرشد محتاج گرمابه سحر در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی عطار در عطار
 • جستجوی حدیث در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364455