سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
منوچهری

بامدادان بر چکک، چون چاشتگاهان بر شخج

نیمروزان بر لبینا، شامگاهان بر دنهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

منوچهری - بامدادان بر چکک، چون چاشتگاهان بر شخج

fhlnhnhk fv ];;، ],k ]haj'hihk fv ao[

kdlv,chk fv gfdkh، ahl'hihk fv nki


 • جستجوی نه سیم نه دل در همه ی آثار
 • جستجوی مژه در بیدل دهلوی
 • جستجوی کتاب در همه ی آثار
 • جستجوی مژگان در همه ی آثار
 • جستجوی تو برو خود را باش در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی ملک الشعرای بهار در همه ی آثار
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی قهر در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 367892