سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
منوچهری

بر زند نارو، بر سرو سهی «سرو سهی»

بر زند بلبل بر تارک گل قالوسیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

منوچهری - بر زند نارو، بر سرو سهی «سرو سهی»

fv ckn khv,، fv sv, sid «sv, sid»

fv ckn fgfg fv jhv; 'g rhg,sdتعداد ابیات منتشر شده : 367935