سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
منوچهری

با نظم ابن رومی و با نثر اصمعی

با شرح ابن جنی و با نحو سیبویآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

منوچهری - با نظم ابن رومی و با نثر اصمعی

fh kzl hfk v,ld , fh kev hwlud

fh avp hfk [kd , fh kp, sdf,dتعداد ابیات منتشر شده : 285754