سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
منوچهری

با خط ابن مقله و با حکمت زهیر

با حفظ ابن معتز و با صحبت ابیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

منوچهری - با خط ابن مقله و با حکمت زهیر

fh ox hfk lrgi , fh p;lj cidv

fh ptz hfk lujc , fh wpfj hfdتعداد ابیات منتشر شده : 285767