سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
منوچهری

نیزه و تیغ و کمند و ناچخ و تیر وکمان

گردن و گوش و دم و سم و زهار و ساق اویآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

منوچهری - نیزه و تیغ و کمند و ناچخ و تیر وکمان

kdci , jdy , ;lkn , kh]o , jdv ,;lhk

'vnk , ',a , nl , sl , cihv , shr h,d


 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288254