سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
منوچهری

طلب و گیر و نمای و شمر و ساز و گسل

طرب و ملک و نشاط و هنر و جود و نیازآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

منوچهری - طلب و گیر و نمای و شمر و ساز و گسل

xgf , 'dv , klhd , alv , shc , 'sg

xvf , lg; , kahx , ikv , [,n , kdhcتعداد ابیات منتشر شده : 288239