سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
منوچهری

گوش و پهلو و میان و کتف و جبهه و ساق

تیز و فربی و نزار و قوی و پهن و درازآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

منوچهری - گوش و پهلو و میان و کتف و جبهه و ساق

',a , \ig, , ldhk , ;jt , [fii , shr

jdc , tvfd , kchv , r,d , \ik , nvhc


 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288254