سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
منوچهری

کش و بند و بر و آر و کن کار و خور و پوش

کین و مهر و غم و لهو و بد و نیک و می و رازآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

منوچهری - کش و بند و بر و آر و کن کار و خور و پوش

;a , fkn , fv , Hv , ;k ;hv , o,v , \,a

;dk , liv , yl , gi, , fn , kd; , ld , vhc


 • جستجوی راح در حافظ
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی هر گه که تو نعل اسب دیگران بندی در همه ی آثار
 • جستجوی خداوندا جوانیم در فایز
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288281