سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
منوچهری

ده و گیر و چن و باز و گز و بوس و روو کن

زر و جام و گل و گوی و لب و روی و ره نازآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

منوچهری - ده و گیر و چن و باز و گز و بوس و روو کن

ni , 'dv , ]k , fhc , 'c , f,s , v,, ;k

cv , [hl , 'g , ',d , gf , v,d , vi khcتعداد ابیات منتشر شده : 288239