سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مهستی گنجوی

لعل تو مزیدن آرزو می کُنَدَم

می با تو کشیدن آرزو می کندمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مهستی گنجوی - لعل تو مزیدن آرزو می کُنَدَم

gug j, lcdnk Hvc, ld ;ُkَnَl

ld fh j, ;adnk Hvc, ld ;knl


 • جستجوی میرشد محتاج گرمابه سحر در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی دست شکر در سعدی
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 251627