سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

آن دمی را که نگفتم با خلیل

و آن غمی را که نداند جبرئیلآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - آن دمی را که نگفتم با خلیل

Hk nld vh ;i k'tjl fh ogdg

, Hk yld vh ;i knhkn [fvئdg

تعداد ابیات منتشر شده : 510165