سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

خواه بین نور از چراغ آخرین

خواه بین نورش ز شمع غابرینآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - خواه بین نور از چراغ آخرین

o,hi fdk k,v hc ]vhy Hovdk

o,hi fdk k,va c alu yhfvdk


 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی رهی در رهی معیری
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334776