سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

خواه بین نور از چراغ آخرین

خواه بین نورش ز شمع غابرینآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 112610