سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

ترهات از دعوی و دعوت مگو

رو سخن از کبر و از نخوت مگوآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - ترهات از دعوی و دعوت مگو

jvihj hc nu,d , nu,j l',

v, sok hc ;fv , hc ko,j l',


 • جستجوی میرشد محتاج گرمابه سحر در همه ی آثار
 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی عطار در عطار
 • جستجوی حدیث در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی بیت س در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی زیباست در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364468