سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

از ره خشک آمدست و از سفر

از ره دجله ش بود نزدیکترآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - از ره خشک آمدست و از سفر

hc vi oa; Hlnsj , hc stv

hc vi n[gi a f,n kcnd;jvتعداد ابیات منتشر شده : 373712