سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

از یکی رو ضد و یک رو متحد

از یکی رو هزل و از یک روی جدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - از یکی رو ضد و یک رو متحد

hc d;d v, qn , d; v, ljpn

hc d;d v, icg , hc d; v,d [nتعداد ابیات منتشر شده : 364441