سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

ای علی که جمله عقل و دیده ای

شمه ای واگو از آنچ دیده ایآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - ای علی که جمله عقل و دیده ای

hd ugd ;i [lgi urg , ndni hd

ali hd ,h', hc Hk] ndni hdتعداد ابیات منتشر شده : 285739