سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

آنک در خلوت نظر بر دوختست

آخر آن را هم ز یار آموختستآیا این شعر را می پسندید؟
تعداد ابیات منتشر شده : 167043