سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

این عرضها از چه زاید از صور

وین صور هم از چه زاید از فکرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - این عرضها از چه زاید از صور

hdk uvqih hc ]i chdn hc w,v

,dk w,v il hc ]i chdn hc t;v


 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی حاصل عمر در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی پیکار در اسدی توسی
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • جستجوی گنج در همه ی آثار
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در همه ی آثار
 • جستجوی شراب یار در حافظ
 • جستجوی ثمین در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 380511