سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

مانعش از آب آن دیوار بود

از پی آب او چو ماهی زار بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - مانعش از آب آن دیوار بود

lhkua hc Hf Hk nd,hv f,n

hc \d Hf h, ], lhid chv f,n

تعداد ابیات منتشر شده : 510165