سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

ناگهان انداخت او خشتی در آب

بانگ آب آمد به گوشش چون خطابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - ناگهان انداخت او خشتی در آب

kh'ihk hknhoj h, oajd nv Hf

fhk' Hf Hln fi ',aa ],k oxhf

تعداد ابیات منتشر شده : 510165