سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

آب زور و آب شهوت منقطع

او ز خویش و دیگران نا منتفعآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - آب زور و آب شهوت منقطع

Hf c,v , Hf ai,j lkrxu

h, c o,da , nd'vhk kh lkjtu

تعداد ابیات منتشر شده : 509595