سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

آتشم من بر تو گر شد مشتبه

روی خود بر روی من یک دم بنهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - آتشم من بر تو گر شد مشتبه

Hjal lk fv j, 'v an lajfi

v,d o,n fv v,d lk d; nl fki

 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی تو برو خود را باش در همه ی آثار
 • جستجوی خاقانی در خاقانی
 • جستجوی بیت س در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • جستجوی پیروزی در همه ی آثار
 • جستجوی ابر ده و دو هفتدشد کدخدای در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 486397