سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

آتشم من بر تو گر شد مشتبه

روی خود بر روی من یک دم بنهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - آتشم من بر تو گر شد مشتبه

Hjal lk fv j, 'v an lajfi

v,d o,n fv v,d lk d; nl fki


 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی خداحافظ در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی دردم از یار است و درمان نیز هم در حافظ
 • جستجوی موی سیاه در حافظ
 • جستجوی عمر برف است و افتاب تموز در سعدی
 • جستجوی زن در همه ی آثار
 • جستجوی یار در شهریار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 367921