سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

آتشم من بر تو گر شد مشتبه

روی خود بر روی من یک دم بنهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - آتشم من بر تو گر شد مشتبه

Hjal lk fv j, 'v an lajfi

v,d o,n fv v,d lk d; nl fki


 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خاک پا در همه ی آثار
 • جستجوی رجعت در همه ی آثار
 • جستجوی وارث در همه ی آثار
 • جستجوی دیو در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی بیت س در همه ی آثار
 • جستجوی فیض اله نکویی در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712