سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

اژدهایی خرس را در می کشید

شیر مردی رفت و فریادش رسیدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - اژدهایی خرس را در می کشید

hVnihdd ovs vh nv ld ;adn

adv lvnd vtj , tvdhna vsdnتعداد ابیات منتشر شده : 373712