سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

تو کم از خرسی نمی نالی ز درد

خرس رست از درد چون فریاد کردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - تو کم از خرسی نمی نالی ز درد

j, ;l hc ovsd kld khgd c nvn

ovs vsj hc nvn ],k tvdhn ;vn

تعداد ابیات منتشر شده : 508620