سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

خرس هم از اژدها چون وا رهید

وآن کرم زان مرد مردانه بدیدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - خرس هم از اژدها چون وا رهید

ovs il hc hVnih ],k ,h vidn

,Hk ;vl chk lvn lvnhki fndnتعداد ابیات منتشر شده : 373712