سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

چون سگ اصحاب کهف آن خرس زار

شد ملازم در پی آن بردبارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - چون سگ اصحاب کهف آن خرس زار

],k s' hwphf ;it Hk ovs chv

an lghcl nv \d Hk fvnfhvتعداد ابیات منتشر شده : 373712