سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

آن مسلمان سر نهاد از خستگی

خرس حارس گشت از دل بستگی



آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - آن مسلمان سر نهاد از خستگی

Hk lsglhk sv kihn hc osj'd

ovs phvs 'aj hc ng fsj'd



تعداد ابیات منتشر شده : 373712