سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

آن یکی بگذشت و گفتش حال چیست

ای برادر مر ترا این خرس کیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - آن یکی بگذشت و گفتش حال چیست

Hk d;d f'baj , 'tja phg ]dsj

hd fvhnv lv jvh hdk ovs ;dsjتعداد ابیات منتشر شده : 373712